Drag me

Privacy policy

PRIVACYBELEID INTOSPACE MANAGEMENT BV

Intospace Management BV (‘INTOSPACE’) respecteert uw privacy en persoonsgegevens en draagt ​​er zorg voor dat de persoonsgegevens die aan INTOSPACE worden verstrekt of anderszins door INTOSPACE worden verkregen, vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld. Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe INTOSPACE invulling geeft aan de regels en verplichtingen zoals beschreven in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen ‘AVG’).

WAAROM VERWERKT INTOSPACE PERSOONLIJKE GEGEVENS?

INTOSPACE verwerkt persoonsgegevens om bepaalde diensten aan te kunnen bieden en persoonlijk met u te kunnen communiceren.

DOEL VAN DE VERWERKING PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN HET PROCES

INTOSPACE verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de onderstaande doeleinden:

Het verlenen van diverse vastgoed gerelateerde diensten.
Voor compliance en wettelijke verplichtingen.
Voor marketing- en bedrijfsontwikkelingsactiviteiten.
Werving (sollicitatie).
WAT VOOR PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

INTOSPACE verwerkt de volgende soorten of categorieën persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. De meeste van deze persoonsgegevens worden door de betrokkene op eigen initiatief verstrekt: naam, adres, vestigingsadres, geboortedatum, (mobiele) telefoonnummer, FIN-nummer, bankrekeningnummer, cv, diploma's en andere documenten van de personeelsdossier, kopie identiteitsbewijs, burgerlijke staat, e-mailadres en nationaliteit.

INTOSPACE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze als betrokkene op eigen initiatief heeft verstrekt, INTOSPACE de persoonsgegevens heeft verkregen in het kader van de dienstverlening, zoals derden de persoonsgegevens hebben verstrekt of de persoonsgegevens zijn verstrekt beschikbaar gesteld via openbare bronnen.

WETTELIJKE REDENEN

INTOSPACE zal de persoonsgegevens verwerken op basis van of meer van de volgende rechtsgronden:

De verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
De gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
De gegevensverwerking is noodzakelijk om de gerechtvaardigde belangen van INTOSPACE te waarborgen; en/of
De gegevensverwerking is geautoriseerd door de betrokkene(n).
MET WIE ZULLEN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN GEDEELD?

INTOSPACE deelt uw persoonsgegevens alleen met derden voor zover dit nodig is voor de dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Denk hierbij aan het inschakelen van een advocaat, notaris, accountant, belastingadviseur, makelaar, zakenpartner of een andere derde partij namens en in opdracht van INTOSPACE.

Daarnaast kan INTOSPACE persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere instelling met openbaar gezag, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die uw persoonsgegevens in opdracht van INTOSPACE verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor ook die derde partij verplicht is om te voldoen aan de AVG. Door INTOSPACE ingeschakelde derden, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn zelf verantwoordelijk voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens en voor de naleving van de AVG. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een accountant, notaris of een andere ingeschakelde derde.

RECHT VAN TOEGANG EN KOPIE VAN HET RAPPORT

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, bezwaar, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u richten aan INTOSPACE. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken nadere informatie. Houd er rekening mee dat er omstandigheden kunnen zijn waarin INTOSPACE het recht heeft om uw verzoek om toegang tot kopieën van persoonsgegevens te weigeren, bijvoorbeeld op basis van contractuele vertrouwelijkheid of bewaartermijnen.

Uw verzoeken, zoals hierboven bedoeld, kunt u richten aan:

Intospace Management BV

E-mailadres: max.sigtermans@intospace.eu

postadres: P.O. Box 340, 5060 AH Oisterwijk, Nederland

telefoonnummer: +31 (0) 13 529 30 50

VEILIGHEID

INTOSPACE heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om een ​​passend beveiligingsniveau te waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking. Indien INTOSPACE gebruik maakt van diensten van derden, zoals een ICT-leverancier, zal INTOSPACE in het kader van de bescherming van persoonsgegevens een afspraak vastleggen over adequate beveiligingsmaatregelen in een verwerkersovereenkomst.

BEWAARTERMIJN

INTOSPACE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden te bereiken of om te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.

GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA

Op de website van INTOSPACE zijn knoppen opgenomen om webpagina's te linken of te delen op sociale (media)netwerken of websites van derden, zoals LinkedIn. INTOSPACE houdt geen toezicht op deze pagina's en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via dergelijke derden. Het gebruik van deze media is dan ook op eigen risico. Voordat u gebruik maakt van de diensten van derden, raden wij u aan de privacyverklaring van die derden te lezen.

STATISTIEKEN EN COOKIES

INTOSPACE houdt de gebruiksgegevens van haar website bij voor statistische doeleinden. De op deze manier verzamelde persoonsgegevens zijn in principe anoniem en zullen door INTOSPACE niet aan derden worden verkocht.

Om het gebruiksgemak van de INTOSPACE website te vergroten, worden zogenaamde 'cookies' gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan de website van INTOSPACE op uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van INTOSPACE maakt gebruik van cookies van Google Analytics in het algemeen om gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie ook aan derden overdragen wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer dergelijke derden de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de INTOSPACE-website stemt u in met de verwerking van gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet. Ook worden cookies geplaatst door middel van buttons en/of links, zoals beschreven onder 'Gebruik van social media'. INTOSPACE heeft geen invloed op het plaatsen en gebruiken van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt vindt u meer informatie over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen (https://www.consuwijzer.nl/telecompost/internet/privacy/uitleg-cookies).

INWERKINGTREDING EN WIJZIGINGEN

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 20 september 2021. INTOSPACE heeft het recht om de inhoud van deze privacyverklaring te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen in de privacyverklaring zullen op de website van INTOSPACE worden gepubliceerd. Raadpleeg daarom regelmatig de website.

VRAGEN EN CONTACT

Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens of indien u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met INTOSPACE:

Intospace Management BV

E-mailadres: max.sigtermans@intospace.eu

postadres: P.O. Box 340, 5060 AH Oisterwijk, Nederland

telefoonnummer: +31 (0) 13 529 30 50

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl